Prædikenvejledning Femte Søndag Efter Påske 2022


Evangelium
Sådan talte Jesus; og han så op mod himlen og sagde: “Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at Sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Jeg beder for dem; ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine; alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige fader, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være ét ligesom vi.”

Johannesevangelisten, kapitel 17, vers 1-11

– fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992

Forberedelser forud for prædiken kl. 10.30 søndag den 22. maj 2022 i Bellahøj kirke

Dagens evangelium er en lang bøn. Bøn er det, fordi det er en lang henvendelse til Gud. Og det er endda Jesus selv, der beder. Og det er bestemt ikke første gang det sker. Flere gange tidligere har Jesus henvendt sig til Gud i bønnens form. Så dagens evangelium er faktisk en lang bøn af Jesu egen mund.

Bønnen er så lang, at den udgør hele dagens evangelium samt næste søndags evangelium, som er afslutningen på bønnen.
Ifølge evangelisten Johannes er denne Jesu bøn en udfoldelse af Jesu allersidste ord på korset. Ifølge evangelisten Johannes er denne Jesu bøn altså en fyldigere og mere uddybende gengivelse af Jesu sidste ord: “Det er fuldbragt”.

Dagens evangelium er den sidste tale, som Jesus giver til sine disciple. Hvad er så indholdet i denne Jesu sidste tale til sine disciple? Jo, indholdet er hans egen udlægning af hvilken funktion, som Jesus har: Han er sønnen, der åbenbarer sin himmelske faders herlighed. I den forstand er Jesu funktion, som en anden ypperstepræst, alene han udreder og demonstrerer Guds vilje – på Guds vegne og med Guds fuldmagt. Dagens evangelium kaldes med god grund Jesu ypperstepræstelige bøn.

Det som gør dagens evangelium vanskeligt at forstå og mindst lige så vanskeligt at prædike over, er, at evangelisten Johannes åbenlyst selv fortolker samtidig med, at han vil gengive Jesu sidste ord. Jesu sidste ord kommer derved til at fremstå som en blanding af bøn og prædiken: På én og samme tid hører vi Jesus bede samtidig med at vi hører en forkyndelse af, hvem Jesus er, nemlig Sønnen, søn af Gudfader i himlen.

Dagens evangelium indledes med “Timen er kommet”. Dvs. nu er tiden kommet for højdepunktet i åbenbaringen. Nu skal Gud åbenbare sig gennem sin søn. I ham vil Gud åbenbare sin herlighed. Den herlighed, der er tale om, er herliggørelsen af sønnen. Herliggørelsen af Sønnen er identisk med Jesu død. ”Herliggør din søn”, hører vi Jesus selv bede. Dette er i virkeligheden en bøn fra Jesu side om, at han nu må dø.

Det er en bøn om, at han som er Sønnen nu skal herliggøre Faderen ved at fuldende Faderens gerning. Forholdet mellem Faderen og Sønnen er komplementært: Faderen afspejles af Sønnen – og omvendt. Afsløringen af dette forhold sker netop ved, at Sønnen overgiver sig fuldt ud til menneskers verden. Faderen sender sin Søn til verden, da han ikke selv kan komme til verden – kun Sønnen kan komme til verden.

Faderen er den ophøjede, mens Sønnen er den, som er steget ned til mennesker. Faderen er den, som er fjernt hævet over mennesker – den, som er i himlene. Det er jo Faderen i himlene, som Jesus henvender sig til – tag bare dagens evangelium, hvor Jesus før han indleder bønnen med at løfte sine øjne mod himlen. Eller tag f.eks. bønnen Fadervor, som Sønnen lærer sine disciple at bede. Den begynder jo sådan: “Fadervor, du som er i himlene”. Sønnen er derimod dén, som er steget ned, den som er nærværende hos mennesker. Sønnen lever og dør som et menneske, mens Faderen er i himlene, ophøjet.

Ved at Sønnen åbenbarer Faderen, så betyder det at kun ved også at kigge på Sønnen, kan Faderens fuldstændige åbenbaring ses. Ingen kan derfor komme til Faderen uden gennem Sønnen. I den forstand er der tale om monopol: Der er kun én fuldstændig og fyldestgørende åbenbaring af Faderen, nemlig den som går via Sønnen, der har fuldendt sin himmelske Faders gerning. “Alt mit er dit”, siger Jesus.

Set i det lys, er det klart, at Sønnen er den eneste, som har fuldmagt fra Gud, magt til at herliggøre Faderen – ligesom Sønnen fra Faderen har fået magt til at give evigt liv til alle, som Faderen har givet Sønnen.

Og det evige liv er, siger Jesus, dels at kende den eneste sande Gud, dels at kende Sønnen, som er udsendt fra faderen. Det evige liv har menigheden del i, for den kender Gud og har taget imod de ord, som Sønnen har forkyndt. De har troet på, at Sønnen er udsendt fra Faderen.

På denne baggrund beder Sønnen om, at menigheden må holde fast ved ordet. Så de må få del i Faderens herlighed, da han selv har herliggjort Faderen. At menigheden må få samme rettigheder og del i Faderens rige, som Sønnen allerede nu har del i.

Selvom menigheden stadig er i verden, beder Jesus for, at den ikke opsluges af verden. Kun de som holder fast ved hans ord, er de udvalgte. Nok er de i denne verden, men de opsluges ikke af denne verden, for de bliver fastholdt af Ordet om ham, derved skal de også frelses fra denne verden.
Præcis derved er de ét med Sønnen, ligesom Sønnen er ét med Faderen. Ét er menigheden med Sønnen, fordi de ikke opsluges af verden, ligesom Sønnen ikke blev opslugt af verden, men steg op fra denne verden og gik ind til sin himmelske Faders rige.

Således skal også menigheden, når den holder fast ved og stoler på Sønnen, ikke fortabes i denne verden, men rives ud af denne verden, ligesom Sønnen blev revet ud af denne verden. Og efter at Sønnen er faret til himmels – op til sin himmelske Fader, så skal Faderen forbinde sig med verden gennem sin Ånd, som han sender til sin menighed, når den er samlet om hans guddommelige ord, evangeliet om hans søn, Jesus Kristus.

Sådan at menigheden, selvom den lever i denne verden, må den have et håb, der rækker ud over denne verden. Sådan at denne verdens bekymringer ikke kommer til at optage hjerte, sind og sjæl. Sådan at vi forsøger at anråbe vores himmelske Fader og beder om at Han kommer os til undsætning: Ved at Han sender sin Ånd til at vejlede og retlede os.

Også selvom vi føler os fanget i mørke, ensomhed, forladthed eller selvoptagethed. Som vi hørte ved dagens epistel, fra apostlen Paulus’ brev til romerne:
“Hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke, og han, der ransager hjerterne, ved, hvad Ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet.”

Måtte Ånden give os tro på, at vi ikke er overladt til os selv i denne verden, men at Faderen har sendt sin Søn til os, for at vise os vejen og for at frelse os – for at frelse os, som er i denne verden “ud af denne verden, når de dage kommer”

Ligesom Grundtvig udtrykker det: (Talsmand, som på jorderige DDS 294)
“Trøster over alt, som truer,
alt, hvorfor vort hjerte gruer,
trøster over alle tab!

Skænk os, skønt vi bo på sletten,
i det høje indfødsretten,
i Guds rige borgerskab!

så i alt for onde dage,
glade vi herfra kan drage did,
hvor der er evig fred.”

Lov og tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen

Salmeforslag: 12 294 588 – 587 512 673

© Asser Skude 2008, redigeret siden

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *