Bispekandidat 2020 i Helsingør, bispekandidat 2009 i København

Ikke-kategoriseret

4 år med maskeringsforbud

Hvad ville politikerne med det og hvad betyder det for den almindelige dansker?

Folketingets begrundelse for maskeringsforbuddet var vel, at det skulle være muligt at se menneskets ansigt. Hvad motiverne for de enkelte politikere var, er nok forskellige, men vel overvejende anti-muslimsk.

Måske er det også derfor at der til dato synes at herske så stor uenighed om rigtigheden af et maskeringsforbud, og hvad det egentlig betyder i praksis for den enkelte dansker:

Siden maskeringsforbuddet blev vedtaget for fire år siden (1. juni 2018) har det afstedkommet en del reaktioner. Jeg vil nævne en af dem her: I Kristeligt Dagblad (12. januar 2019) kunne man læse historien om en frustreret far, som kæmper imod maskeringsforbudet. Han er far til en pige på 12 år, der ønsker at bære tørklæde. Farens argument er, at hans datter ”har valgt at gå med tørklæde og det skal hun have lov til”.

Hvis jeg forstår forbuddet korrekt, er der ingen hindring i dansk lovgivning for at datteren på 12 år kan bære tørklæde. Det kan godt være at nogle politikerne, som i sin tid stemte loven igennem, gjorde det fordi de specifikt ville ”muslimske” tørklæder til livs, men i realiteten handler forbuddet om alle former for tørklæder, der dækker ansigtet, og altså ikke udelukkende om ”religiøse” tørklæder.

For der er netop ikke tale om et forbud mod tørklæder i Danmark. Det står enhver frit for, ung, som gammel, kristen som muslim osv… Der er alene tale om et maskeringsforbud. Der er tale om et forbud mod – med ondt i sinde – at tilsløre sit ansigt med allehånde beklædningsgenstande og på alle tænkelige måder.

Maskeringsforbuddet har til hensigt at hjælpe de danske myndigheder i at forebygge eller opklare kriminelle handlinger. Eksempelvis kan jeg ikke forestille mig at danske myndigheder vil arrestere nogens 12 årige datter på vej til skole eller hjem – bare fordi hun bærer tørklæde. Men omvendt, er der eksempelvis mange mennesker forsamlet på et givet sted og politiet vurderer at visse personer er potentiel farlige for deres omgivelser, mener jeg det er fuldt forsvarligt at lade evt. myndigheder afgøre at en person kan blive tilbageholdt og evt. bedt om at tage sin hovedbeklædning af – netop fordi at myndighederne skønner at andre danskeres liv eller førlighed kan være i fare.


Selvom det på mange måder kan være begrædeligt, at der i et frit samfund skal lovgives i detaljer, så er lovgivningen vel også kommet af at man ønsker at dæmme op for personer, der med ondt i sinde, i kraft af maskering har dækket deres ansigt til – for på den måde at kunne skade andre danskere eller for at krænke øvrig dansk lovgivning.
For mig at se, har der altså have været andre tungtvejende grunde – og netop ikke specifikt anti-muslimske grunde – til at Folketinget har valgt at forbyde maskering. Ikke mindst straffelovens bestemmelser om ikke at udøve legemsbeskadigelse. Jurister må diskutere, om det eventuelt strider imod grundloven af 1849 og den paragraf 27 b om retten til at udøve sin tro og religiøse praksis.

Samtidig må man som dansker og tilhænger af retten til fri tale og ytring i et åbent demokrati, værne om enhver danskers pligt til at ”fægte med åben pande”, jf. Ingemanns ”I alle de riger og lande” (I alle de riger og lande, hvor hen jeg i verden fór, jeg fægted med åben pande for, hvad jeg for alvor tror.”, som det hedder i første vers. ”Holger Danskes Mærke ” Holger Danske. Et digt” fra 1837Jeg er naturligvis tilhænger af Grundloven og tilhænger af retten til frit at kunne vælge og udøve sin tro. Som forkynder af det kristne budskab vil jeg alligevel håbe og bede til, at det mirakel sker, at enhver dansker bliver grebet og bevæget af det kristne budskab, allerhelst lader sig omvende til kristendommen. Det er nok desværre næppe sandsynligt at alle danskere vil lade sig omvende til den kristne tro. Men hvis det alligevel sker, vil dette indlæg blive overflødigt, al den stund maskering ikke er et kristent bud.

Straffeloven § 134 b lyder:
1. § 134 b Den, der i forbindelse med møder, forsamlinger, optog eller lignende på offentligt sted færdes med ansigtet helt eller delvis tildækket med hætte, maske, bemaling eller lignende på en måde, der er egnet til at hindre identifikation, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.2. Stk. 2. På samme måde straffes den, som på offentligt sted besidder genstande, der må anses for bestemt til tildækning af ansigtet under de i stk. 1 nævnte omstændigheder.3. Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte forbud gælder ikke for tildækning af ansigtet, der tjener et anerkendelsesværdigt formål.

Leave a Reply